Regulacje prawne w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych praz podatków dochodowych  ulegają częstym zmianom i mogą być skomplikowane i sprawić wiele trudności, a wiec nasze biuro proponuje kompleksową pomoc w tym zakresie. Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych polegających na obliczaniu wynagrodzeń i prowadzeniu dokumentacji kadrowej przy zachowaniu zasad poufności.

Nasze usługi obejmują:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (teczek osobowych).
 • Przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP),
 • Rejestracja i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności, w tym urlopów okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
 • Przygotowanie, monitoring i archiwizacja umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych,
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP i ewentualna organizacja szkoleń,
 • Monitorowanie ważności badań i wystawianie wniosków na badania medycyny pracy
 • Reprezentowanie Klienta lub uczestnictwo podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,
 • Obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem
  pracy i wynagrodzeń,
 • Przygotowanie listy płac i przekazanie jej do właściwego działu Klienta
 • Naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS  odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA)
 • Naliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 • Przygotowanie pasków płac, szczegółowo przedstawiających miesięczne i roczne dochody i odliczenia (ZUS, RMUA, IFT-1) oraz podatki dochodowe (PIT-11, PIT-40),
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Administrowanie wypłatami wynagrodzeń dla pracowników w formie elektronicznych przelewów bankowych oraz przelewami do ZUS i US.